Schematy sieci kanalizacyjnych odnoszące się do usług komplementarnych

Usługi komplementarne

Projektowanie

Świadczymy kompleksowe usługi związane z projektowaniu infrastruktury komunalnej oraz obiektów kubaturowych. Oferujemy opracowywania kompletnej dokumentacji projektowej dla wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych, we wszystkich rodzajach budownictwa oraz we wszystkich branżach. Sporządzamy kosztorysy inwestorskie i pełnimy rolę inwestora zastępczego. Usługi projektowe oferujemy we współpracy z firmą Roger Preston Polska

Usługi w zakresie projektowania :

 Opracowanie projektów w zakresie Instalacj wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, przeciwpożarowych, elektrycznych, komputerowych, telefonicznych, teleinformatycznych, telewizyjnych, oświetlenia (awaryjnego, ewakuacyjnego, wnętrz, zewnętrznego)

Projekty sieci: cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, technologicznych oraz projekty specjalistyczne: ciepłowni gazowych, ciepłowni olejowych, węzłów cieplnych.

Ponadto zapewniamy: nadzór autorski i inwestorski, inwestorstwo zastępcze/project management, opracowywanie dokumentacji kosztorysowej, uzgadnianie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej, ekspertyzy i opinie techniczne, przygotowanie zapytań ofertowych oraz autoryzację i weryfikację projektów zagranicznych.

Geodezja i kartografia

Nasza kadra inżynieryjno-techniczna funkcjonuje na rynku od ponad 30 lat świadcząc usługi dla inwestorów indywidualnych, firm budowlanych, biur projektowych oraz urzędów administracji publicznej. Wykorzystując nowoczesne i profesjonalne urządzenia pomiarowe oraz innowacyjne technologie informatyczne Aqua System Controls Sp. z o.o. zapewnia obsługę geodezyjną i kartograficzną na najwyższym poziomie.

Usługi w zakresie geodezji i kartografii

  • sporządzanie map do celów projektowych i planistycznych w postaci cyfrowej oraz analogowej,
  • pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu,
  • geodezyjna obsługa inwestycji, w tym pomiary realizacyjne (tyczenie), powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne, pomiary kontrolne i opracowanie ich wyników,
  • kompleksowa geodezyjna obsługę spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym podziały i scalenia nieruchomości, rozgraniczanie, wznowienie granic nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie map do celów prawnych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Dysponując doświadczonym zespołem badawczym, zapleczem administracyjno-prawnym oraz wykorzystując profesjonalne narzędzia badawcze, w tym innowacyjne systemy przetwarzania danych, Aqua System Controls Sp. z o.o. gwarantuje terminowe i sprawne przeprowadzenie procedur wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego koniecznych dla prawidłowej realizacji każdej inwestycji budowlanej.

Usługi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

  • prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych, szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych, badań sondażowych oraz wyprzedzających badań ratowniczych,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku o wystąpienie o pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, prowadzenie badań archeologicznych, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania,
  • zastępstwo lub doradztwo przed organami ochrony zabytków, w tym opracowywanie odwołań od decyzji organów I instancji w postępowaniach administracyjnych oraz pomoc w przeniesieniu na inny podmiot decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • uzyskanie zaleceń, opinii i decyzji organów ochrony zabytków I instancji, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku oraz zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych,
  • doradztwo w zakresie sporządzania, aktualizacji, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, programów opieki nad zabytkami oraz monitorowania ich wykonania,
  • doradztwo w zakresie przygotowania zamówienia publicznego na usługi ochrony zabytków.