Usługi komplementarne - Ochrona dziedzictwa kulturowego

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Dysponując doświadczonym zespołem badawczym, zapleczem administracyjno-prawnym oraz wykorzystując profesjonalne narzędzia badawcze, w tym innowacyjne systemy przetwarzania danych, Aqua System Controls Sp. z o.o. gwarantuje terminowe i sprawne przeprowadzenie procedur wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego koniecznych dla prawidłowej realizacji każdej inwestycji budowlanej.

  Usługi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego

  • prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych, szerokopłaszczyznowych prac wykopaliskowych, badań sondażowych oraz wyprzedzających badań ratowniczych,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji do wniosku o wystąpienie o pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, prowadzenie badań archeologicznych, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku, poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania,
  • zastępstwo lub doradztwo przed organami ochrony zabytków, w tym opracowywanie odwołań od decyzji organów I instancji w postępowaniach administracyjnych oraz pomoc w przeniesieniu na inny podmiot decyzji wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  • uzyskanie zaleceń, opinii i decyzji organów ochrony zabytków I instancji, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku oraz zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych,
  • doradztwo w zakresie sporządzania, aktualizacji, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, programów opieki nad zabytkami oraz monitorowania ich wykonania,
  • doradztwo w zakresie przygotowania zamówienia publicznego na usługi ochrony zabytków.