ASC.MANAGER    Water System

ASC.MANAGER Water System

ASC.Manager Water System – to modułowy system informatyczny  wyposażony w narzędzia aplikacyjne umożliwiające sprawne i efektywne zarządzanie, monitoring, projektowanie i eksploatację sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zadaniem ASC.Manager Water System jest wspomaganie procesów podejmowania decyzji strategicznych przez Zarząd przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie realizacji wyznaczonych celów prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W skład ASC.Manager Water System wchodzą cztery moduły operacyjne (pn. Operator), dla których wyznaczono następujące cele wdrożeniowe:

GIS Operator

Usługa polegająca na utworzeniu cyfrowej bazy danych, udostępnianiu i umożliwieniu korzystania z systemu informacji przestrzennej (GIS) w celu zarządzania online infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną w przedsiębiorstwach komunalnych. Przez zastosowanie naszego rozwiązania przedsiębiorstwo wodociągowe i kanalizacyjne uzyskuje za pomocą przeglądarek internetowych dostęp do zgromadzonego w jednej centralnej bazie danych katalogu majątku sieciowego umożlwiającego:

 • dostarczenie zaktualizowanej informacji o lokalizacji i cechach elementów infrastruktury
 • automatyzację systemu przetwarzania danych
 • łatwą i szybką wymianę informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
 • stały, łatwy i szybki dostęp do informacji w terenie
 • koordynację i synchronizację procesów i działań w ujęciu czasowym i przestrzennym
 • uproszczenie sprawowania kontroli nad zasobami, procesami i działaniami
 • symulację pracy sieci
 • planowanie kierunków i nakładów inwestycyjnych mających zastosowanie do planów wieloletnich

Utworzona centralna baza danych stanowi fundament do zaimplementowania w pełni kompatybilnych z nią kolejnych modułów do sprawniejszego zarządzania infrastrukturą, jak monitoring strat wody, model hydrauliczny czy zarządzanie planem inwestycyjnym.